Niezmiernie nam miło, iż wspólnie z SGGW podpisaliśmy umowę o ścisłą współpracę. Biorąc pod uwagę rozwój naszego przedsiębiorstwa i dalszą budowę gałęzi produkcyjnych w firmie cieszymy się i przedstawiamy naszego partnera naukowego.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest nowoczesnym Uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce w zakresie prac nad innowacyjnymi technologiami w obszarze nauk przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych i technicznych. SGGW dąży do rozwoju i integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z Podmiotem otoczenia gospodarczego. Strony niniejszego Porozumienia, biorąc pod uwagę przyspieszenie wdrożeń do przemysłu opracowań naukowo-badawczych, zamierzają ze sobą współpracować.

INNOWACJA DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI

#